La Uni al Carrer: ¿Que significa fer films decolonialment? Algunes notes per a la reflexió

Posted · Add Comment

CAT

La Uni al Carrer, http://launialcarrer.wordpress.com/
Grau de Comunicació i Indústries Culturals, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Tjasa Kancler

26/02/2013, de 11.30h a 13.30h, Plaça Universitat

-

¿Que significa fer films decolonialment? Algunes notes per a la reflexió

Descolonització generalment indica un procés de superació del colonialisme, associat a les lluites anticolonials en el marc d’estats colonitzats. Però un cop conclou el procés de colonització, no s’esgota en el colonialisme, sinó que inclou moltes altres experiències i articulacions que segueixen operant en el nostre present a través de la naturalització de jerarquies territorials, racials, culturals i epistèmiques, possibilitant la reproducció de relacions de dominació (explotació, subalternizació i obliteració de coneixements, experiències i formes de vida)(Rastrepo y Rojas). ⁠

Des de l’interior d’aquest escenari, la proposta de classe planteja una reflexió sobre la matriu colonial del poder (Quijano) que descriu quatre dominis interrelacionats, – el control de l’economia, de l’autoritat, del gènere i sexualitat i de la subjectivitat i coneixement,-com també una sèrie de preguntes en relació per obrir el debat entorn al potencial crític i subversiu de les pràctiques artístiques en l’actualitat del capitalisme global neoliberal.

Com desvincular-se de la matriu colonial del poder? Com articular la crítica que ens fa sentir incòmodes en els espais d’explotació, que permet visualitzar els conflictes, les absències i les relacions de poder? (Benfield, Gržinić)

Els alumnes faran una breu presentació de les seves propostes per desenvolupar una sèrie de projectes audiovisuals en els mesos següents.

CAST

La Uni al Carrer, http://launialcarrer.wordpress.com/
Grado de Comunicación e Industrias Culturales, Facultad de Filología, Universidad de Barcelona
Tjasa Kancler

26/02/2013, de 11.30h a 13.30h, Plaza Universidad

¿Qué significa hacer films decolonialmente? Algunas notas para la reflexión

Descolonización generalmente indica un proceso de superación del colonialismo, asociado a las luchas anticoloniales en el marco de estados colonizados. Pero una vez concluye el proceso de colonización, no se agota en el colonialismo, sino que incluye muchas otras experiencias y articulaciones que siguen operando en el nuestro presente a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación (explotación, subalternización y obliteración de conocimientos, experiencias y formas de vida)(Rastrepo y Rojas).⁠

Desde el interior de este escenario, la propuesta de clase plantea una reflexión sobre la matriz colonial del poder (Quijano) que describe cuatro dominios interrelacionados, – el control de la economía, de la autoridad, del genero y sexualidad y de la subjetividad y conocimiento, -como también una serie de preguntas en relación para abrir el debate entorno al potencial crítico y subversivo de las prácticas artísticas en la actualidad del capitalismo global neoliberal.

¿Cómo desvincularse de la matriz colonial del poder?¿Cómo articular la critica que nos hace sentir incómodos en los espacios de explotación, que permite visualizar los conflictos, las ausencias y las relaciones de poder?(Benfield, Gržinić)

Los alumnos harán una breve presentación de sus propuestas para desarrollar una serie de proyectos audiovisuales en los meses siguientes.